Poziv na natječaj za objavu radova u studentskom časopisu Amalgam


Poštovani,

Udruga studenata sociologije Anomija i uredništvo časopisa Amalgam s Fakulteta hrvatskih studija poziva sve zainteresirane studente i studentice (preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih razina) na natječaj za objavu radova kako bi obogatili novi broj ponovno pokrenutog časopisa Amalgam.

Amalgam je studentski časopis koji objavljuje radove iz područja sociologije te srodnih društvenih i humanističkih znanosti kako bi se promovirao kvalitetan interdisciplinaran pristup. Stoga će tematika za prikupljene radova biti otvorena. ​Osim članaka časopis objavljuje prikaze knjiga i znanstvenih skupova, prijevode, intervjue te druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa.

Svaki rad priložen za objavljivanje prolazi kroz postupak dvostruke anonimne recenzije koju provode ​stručnjaci u akademskom zvanju koji su zaposleni u matičnoj ustanovi udruge. Uredništvo zadržava pravo prilagodbe teksta standardima hrvatskog jezika. Časopis objavljuje samo prethodno neobjavljene radove.

Rok za slanje tekstova je​ 15. rujna 2020​.  (Novi rok za slanje tekstova je 30. rujan 2020.)

Radove treba poslati elektroničkom poštom na e-mail:
anomijauss​@gmail.com

Poziv na natječaj za objavu radova u studentskom časopisu Amalgam i naputak suradnicima u PDF obliku

 

Upute za oblikovanje i pripremu radova za objavljivanje

1. Opseg rada (uključujući bibliografiju i mjesta za grafičke priloge) ne bi trebao prelaziti 20 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova  s razmacima).

2. Tekst treba biti oblikovan 1.5 proredom te veličinom fonta 12.

3. Na prvoj stranici rada, u lijevom uglu, potrebno je navesti ime i prezime autora/ice, naziv i adresu fakulteta, studijski smjer i razina na kojoj se autor/ica trenutno nalazi te adresu elektroničke pošte.

4. Citati preko trideset riječi i navođenje kazivanja trebaju biti izdvojeni u posebni odlomak i napisani u fontu Times New Roman veličine 10.

5. Izvore treba navesti u tekstu, a ne u bilješkama, prema Harvardskom stilu navođenja. Referenca se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora, godinu izdanja i ako je riječ o citatu, broj stranice; primjerice: (Luhmann, 2011.) ili (Luhmann, 2011: 57). Ako rad ima dva autora, treba navesti oba, primjerice: (Berger i Luckmann, 1992.). U slučaju zajedničkog rada tri ili više autora koristi se oblik ”i suradnici”, primjerice: (Prelog i sur., 1979.). Moguće je i navođenje više izvora u istoj rečenici, primjerice: (Brown 2002: 3, Lee 2006: 44 i Padda 2005: 14) Sve reference u tekstu navode se kao i prvi put, odnosno ne koriste se oblici poput ”ibid.”, ”op. cit.”, ”loc. cit.” i slično. Autorima se predlaže da bilješke rezerviraju isključivo za komentiranje ili dopunu rečenog u tekstu.

6. U popisu literature (bibliografiji) koja se navodi na kraju rada treba navesti pune podatke o svim radovima koja se spominju u referencama. Radovi se navode abecednim redom prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istoga autora. Ako se navodi više radova istoga autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja. U slučaju zajedničkog rada više autora, u popisu se literature ne koristi oblik ”i suradnici”, već se navode svi autori. Za mrežno dostupne radove potrebno je, nakon dostupnih osnovnih referenci (naslova, autora, itd.), navesti izvor (http://)  i datum preuzimanja.

 

Primjeri iz popisa literature:

Knjiga s više autora: Edwell, R., Ambrose, A., and Baker, C. (2002) ​European Politics Since 1997​, London: Routledge

Rad u zborniku radova: Pañen, J. (1991.), Prometni sustav u funkciji regionalnog razvoja, U: Žuljić, S. (ur.), Regionalizam u političko-gospodarskom ustrojstvu Hrvatske (str. 17 – 34), Zagreb: Ekonomski institut – Zagreb.

Članak u časopisu: Potter, F., Pavliotis, M., Kiran, D., Qureshi, H. A., and Ball, R. (2005) ‘White Noise and Particle Behaviour’. ​Journal of Mathematics and Physics 2 (1), 67-81 (Broj 2 označava godište (volumen) časopisa, (1) broj sveska unutar godišta, 67-81 raspon stranica rada u svesku.)

Radovi s interneta: Galešić, M. Stepanić, J. (2003.), Toward Parameterisation of E-mail Mediated Communication, ​Interdisciplinary Description of Complex Systems – INDECS​. 1 (1- 2): 54-65. http://indecs.znanost.org (18. 11. 2003.)

Elektronski novinski članci: Lacey, M. (2009) ‘Mexico’s Drug Traffickers Continue Trade in Prison’, The New York Times 11. kolovoza, https://www.nytimes.com/2009/08/11/world/americas/11prisons.html?_r=1&hp [stranica posjećena 12. kolovoza 2009] (Navesti datum objave članka, URL, te datum posjete članka)

7. Radovima treba biti priložen sažetak na hrvatskom i engleskom ili njemačkom jeziku. Sažetak ne bi trebao sadržavati više od 200 riječi te treba upućivati na svrhu rada, upotrijebljenu metodologiju, najvažnije rezultate i zaključak.  Na kraju sažetka, pod oznakom ključne riječi potrebno je navesti abecednim redom najviše 7 najvažnijih pojmova koji se obrađuju u tekstu

8. Grafički prilozi (tablice, grafikoni, slike i sl.) moraju biti izrađeni crno-bijelo te ne smiju biti veći od A4 formata. Svi grafički prilozi moraju biti numerirani (Slika 1., Tablica 1. i sl.), a njihovo mjesto u tekstu jasno označeno. Grafičke priloge treba dostaviti u zasebnim datotekama pohranjenim u izvornom formatu

 

Recenzije i prikazi
Djela koja se recenziraju ne smiju biti starija od pet godina (ograničenje vrijedi samo za djela na hrvatskom jeziku) te je poželjno da opseg recenzije ne iznosi više od pet kartica teksta. Recenzije moraju sadržavati ime i prezime autora čije se djelo recenzira, potpuni naslov djela, mjesto i godinu izdanja, naziv izdavača, broj stranica kao i ostale relevantne podatke (npr. ime i prezime prevoditelja). Na kraju teksta recenzent recenziju potpisuje punim imenom i prezimenom. Prikazi knjiga i časopisa (pregled sadržaja i temeljnih problema rada koji se prikazuje) formalno se pišu jednako kao i recenzije.

Vijesti i izvještaji s predavanja, tribina, znanstvenih skupova i drugih zanimljivih i značajnih događaja ne bi trebali prelaziti opseg od tri kartice teksta. Prilog se potpisuje na kraju punim imenom i prezimenom. Za bilo kakva dodatna pitanja, obratite nam se na prethodno navedeni mail: anomijauss​@gmail.com

 

Veselimo se zajedničkoj suradnji!
Urednički tim!